/ABOUT

Driessens & van den Baar WANDSCHAPPEN             (English below)

Artist Statement
Als kunstenaar ontwikkelen we beelden met een visie op actuele gebeurtenissen, zoals die voelbaar zijn in onze directe omgeving. Het is onze missie met de schoonheid van de beelden te verleiden, om vervolgens een dieper liggende boodschap te onthullen die twijfel veroorzaakt en aanzet tot heroverweging.Dit bereiken we door op een eigen ontwikkelde werkwijze te blijven analyseren, ontdekken, en vernieuwen om zo bij te dragen aan een dieper inzicht in de wereld waarin we samen leven. Onze gezamenlijke energie en aandacht is altijd terug te vinden als waarde in de kunstwerken.

Over ons werk
Als kunstenaarsduo werken we sinds 1999 samen aan een uitgebreid oeuvre.
Ons leven is in totale verbondenheid met elkaar, met ons werk, met de stad Rotterdam en met de ontwikkelingen in de wereld. Kunst is het vak waarin we dat onderzoeken en uitdragen. De podia in de kunst,- en designwereld zorgen voor de zichtbaarheid en de verkoop en vanuit die twee werelden komen ook nieuwe vragen op ons af. Hierin realiseren we onze eigen ruimte en betekenis, die ervoor zorgt dat we kunnen blijven groeien. Het atelier is het episch centrum, waar de verbindingen tot stand komen met de mensen met wie we werken, de stad en de kunst- en designwereld en waar al onze ideeën worden omgezet in kunstwerken en autonoom design. Alles wordt gemaakt in onze ateliers, met een kleine groep specialisten, die uitblinkt in ambachtelijke technieken. Daardoor is elk werk uniek.
We verzamelen beelden, sporen van (tijdelijke) aanwezigheid van mensen, analyseren ze en transformeren de daaruit voortgekomen ideeën tot kunstwerken die ervoor zorgen dat er opnieuw en anders naar de werkelijkheid en de toekomst wordt gekeken.Dit doen we vanuit de autonomie van de beeldende kunst, waarin het ontstane beeld zelf centraal staat. Maar we maken ook gebruik van het vakgebied design, waarin ons werk deels wordt opgenomen, op het moment dat het naast een beeldende ook een toegepaste betekenis heeft. Hierdoor zijn we een zichtbare schakel tussen de vakgebieden kunst en design en wordt ons werk op beide podia getoond en gewaardeerd.
Vanaf 2009 is migratie, de beweging van mensen over de wereld op zoek naar een plek om hun bestaan op te bouwen, het terugkerende thema in ons werk.

Hieruit zijn vier hoofdprojecten tussen 2009 en 2022 voortgekomen:

1.De Viltplanten Collectie onder de slogan: “You feel at home where you grow your own plants”. Sinds 2009 is deze collectie representatief voor de migratiegolven in Rotterdam Zuid (waar wij wonen en werken). Indien iemand langer dan een paar weken ergens mag wonen zien wij als buren kamerplanten verschijnen achter de ramen, als eerste teken van het inrichten van een nieuw verblijf voor langere tijd. Indien dit misgaat, liggen de kamerplanten als eerste op straat, bij de rest van de inboedel. De Viltplanten zijn monochrome sculpturen van wolvilt, met een hoge ambachtelijke kwaliteit.  Ze zijn een iconisch beeld in ons werk geworden en worden zowel in de kunst- als in de designwereld gepresenteerd en verkocht. Hun strenge, monochrone uiterlijk maken ze monumentaal, zeker wanneer ze een formaat van tussen de 2 en 5 meter hebben. Tegelijk zijn ze humoristisch door de vaak felle kleuren en het materiaal wolvilt.

2.De serie “Traces”, vilten wandtapijten gemaakt n.a.v. het drie jaar fotograferen van bergen grof vuil in de wijken van Rotterdam Zuid zijn het vervolg op de Viltplanten, in de periode 2015 – 2020. De bergen vuilnis waren inboedels van mensen die weer vertrokken zijn uit Rotterdam Zuid, al dan niet noodgedwongen, op zoek naar een beter bestaan. Het uitgesproken nauwkeurige handwerk in vele kleuren vilt maakt “de rommel” tot een prachtig esthetisch geheel. Het zijn grote conversation pieces geworden, ze vertellen het verhaal van migratie, het al dan niet vinden van een nieuwe bestaansplek in Rotterdam.

Dezelfde frictie tussen de grimmigheid van het onderwerp en de schoonheid van de uitvoering is te zien in de twee daaropvolgende series:

3.“It’s No Rocket Science”, is een serie viltwerken n.a.v. de Covid 19 lockdown in maart 2020. Hierin hebben we de in kranten en op internet verschenen statistieken over besmettingen, landen, ziekenhuizen, sterfgevallen, vluchtelingen, dollarkoersen etc. bestudeerd en als uitgangspunt genomen voor abstracte, schematische werken in vilt. De schoonheid van deze schema’s staat in schril contrast met waar de wereld zich op dat moment (en nog steeds) in bevond: lockdowns en doden over de hele wereld. Ineens was iedereen omringd door hetzelfde gevaar. Deze zogenaamde Corona werken is een serie van unica, handgemaakte textielwerken van wolvilt, waarin met name ruimtelijke abstracties zijn ontstaan, wederom in monochrome kleurstellingen. Eén uitzondering is een toepassing van kleurrijk, schematische borduurwerken, waarin de immense hoeveelheid getallen als pixels, in de vorm van borduursteken, zijn onderzocht.

4.“No One Is Illegal” is een installatie waarin de “Duinkerke werken” zijn ondergebracht vanaf 2020 en het is een doorlopende serie geworden, tot op heden. Covid 19 maakte het ons als kunstenaars heel moeilijk om te reizen en ons werk te tonen en verkopen, maar direct realiseerden we ons dat wij in Nederland, in verhouding met migranten op ditzelfde moment elders in Europa niets te klagen hebben. N.a.v. foto’s van Saar Depuydt, die elke zaterdag met vrienden met auto’s vol eten en kleding vluchtelingen gaat helpen die zich in de bossen rond Duinkerke schuilhouden, hebben we drie kleine viltwerken gemaakt die we opnieuw blijven maken zolang Saar de vluchtelingen blijft helpen. We verkopen ze voor €350,- per stuk, waarvan € 175,- naar Saar gaat voor haar werk. De werken zijn uniek en handgemaakt. De drie composities blijven gelijk, ze verschillen telkens weer van kleur. De werken doen sterk denken aan Japanse Mangas, ze zijn zeer kleurrijk en aantrekkelijk, waardoor ze vrijwel direct verkocht zijn, nadat ze op instagram zijn gepubliceerd, of geëxposeerd. Eind 2021 zijn er 56 verkocht.

Als kunstenaar gebruiken we de visuele elementen als bron voor beelden, die ontstaan in het atelier. De ontwikkelde kunstwerken veroorzaken een nieuwe kijk op die elementen, waardoor mensen er anders over gaan denken en het onderwerp van gesprek wordt. Hiermee vormen de kunstwerken een verbinding tussen de werkelijkheid en de toekomst. Onze visie op de toekomst en de rol van Kunst daarin is eenduidig: We bevinden ons in 2022 op het punt van grote veranderingen op alle gebied: Het klimaat, de grondstoffen, de politiek, het sociale domein met zorg, onderwijs en cultuur zijn toe aan verandering, om te zorgen dat we als mensheid verder kunnen. Kunst heeft altijd als boodschapper en duider een rol gehad en zal die ook in deze veranderingen spelen. Ons werk is daar deel van.

English

Artist Statement
As visual artists, we develop images with a vision of current events, as they can be felt in our immediate environment. Our mission is to seduce with the beauty of the images, then to reveal a deeper message that provokes doubt and prompts reconsideration. We achieve this by continuing to analyze, discover and innovate in our own way, in order to contribute to a deeper insight into the world in which we live together. Our collective energy and attention can always be found as value in the works of art.

About our work
As an artist duo, we have been working together since 1999 on an extensive oeuvre. Our lives are in total connection with each other, with our work, with the city of Rotterdam and with developments in the world. Art is the profession in which we investigate and propagate this. The stages in the art and design world ensure visibility and sales, and new questions arise from these two worlds. In this we realize our own space and meaning, which ensures that we can continue to grow. The studio is the epic center, where the connections are made with the people we work with, the city and the art and design world and where all our ideas are transformed into works of art and autonomous design. Everything is made in our workshops, with a small group of specialists who excel in traditional techniques. This makes each work unique. We collect images, traces of the (temporary) presence of people, analyze them and transform the resulting ideas into works of art that ensure that reality and the future are looked at again and differently. We do this from the autonomy of the visual arts, in which the resulting image itself is central. But we also use the field of design, in which our work is partly included, when it has an applied meaning as well as a visual one. This makes us a visible link between the fields of art and design and our work is shown and appreciated on both stages.

Since 2009, migration, the movement of people around the world in search of a place to build their livelihood, has been the recurring theme in our work. This resulted in four main projects between 2009 and 2022:

1.The Felt Plants Collection under the slogan: “You feel at home where you grow your own plants”. Since 2009, this collection has been representative of the migration waves in Rotterdam South (where we live and work). If someone is allowed to live somewhere for longer than a few weeks, we as neighbors see houseplants appearing behind the windows as neighbors, as the first sign of setting up a new residence for a longer period of time. If this goes wrong, the houseplants will be the first on the street, along with the rest of the household effects. The Felt Plants are monochrome sculptures made of wool felt, with a high artisanal quality. They have become an iconic image in our work and are presented and sold in both the art and design worlds. Their strict, monochronic appearance makes them monumental, especially when they are between 2 and 5 meters in size. At the same time, they are humorous because of the often bright colors and the wool felt material.

2.The series “Traces”, felt tapestries made after three years of photographing mountains of coarse dirt in the neighborhoods of Rotterdam South is the sequel to the Felt Plants, in the period 2015 – 2020. The mountains of garbage were household effects of people who left again from Rotterdam South, forced or not, in search of a better life. The extremely precise craftsmanship in many colors of felt makes “the mess” a beautiful aesthetic whole. They have become large conversation pieces, they tell the story of migration, whether or not to find a new place to live in Rotterdam.

The same friction between the grimness of the subject and the beauty of the execution can be seen in the two subsequent series:

3.“It’s No Rocket Science”, is a series of felt works related to the Covid 19 lockdown in March 2020. In this we studied the statistics published in newspapers and on the internet about infections, countries, hospitals, deaths, refugees, dollar exchange rates etc. starting point for abstract, schematic works in felt. The beauty of these schemes is in stark contrast to what the world was then (and still is) in: lockdowns and deaths across the globe. Suddenly everyone was surrounded by the same danger. These so-called Corona works are a series of unique, handmade textile works made of wool felt, in which spatial abstractions have arisen, again in monochrome color schemes. One exception is an application of colorful, schematic embroidery, in which the immense amount of numbers as pixels, in the form of embroidery stitches, have been explored.

4.“No One Is Illegal” is an installation housing the “Dunkirk works” from 2020 and it has become an ongoing series, until today. Covid 19 made it very difficult for us as artists to show and sell our work, but we immediately realized that we in the Netherlands, in relation to migrants elsewhere in Europe at the same time, have nothing to complain about. after photos of Saar Depuydt, who goes every Saturday with friends with cars full of food and clothing to help refugees hiding in the forests around Dunkirk, we have made three small felt works that we will continue to make as long as Saar continues to help the refugees. We sell them for € 350 each, of which € 175 goes to Saar for her work. The works are unique and handmade. The three compositions remain the same, they always differ in color. The works are very reminiscent of Japanese Mangas, they are very colorful and attractive, which means that they are sold almost immediately after being published on Instagram or exhibited. At the end of 2021, 56 have been sold.

As artists, we use the visual elements as a source for images that arise in the studio. The developed artworks cause a new view of those elements, which makes people think about them differently and they become the topic of conversation. In this way the works of art form a connection between reality and the future. Our vision of the future and the role of Art in it is unambiguous: In 2022 we will find ourselves at the point of major changes in all areas: The climate, raw materials, politics, the social domain with care, education and culture are ready for change, to ensure that we as humanity can move forward. Art has always had a role as messenger and interpreter and will also play a role in these changes. Our work is part of that.

/CONTACT

atelier WANDSCHAPPEN
Frans Bekkerstraat 15
3082 TE Rotterdam
0031 (0)10.7370718

Ivo van den Baar
0031 (0)6 40367057
ivo@wandschappen.nl

Nicole Driessens
0031 (0)6 40268856
nicole@wandschappen.nl

kvk nummer: 24469945
btw nummer: NL 8113.46.614.B01

Voor informatie over kunstwerken en designproducten:
ivo@wandschappen.nl

/Galerie - Art Dealer

 • Gallery Untitled Rotterdam
 • Art Company Eindhoven
 • The Frozen Fountain Amsterdam
 • The Frozen Fountain Tokyo
 • Nieuw Charlois Rotterdam

/Commissions

 • ING Nederland
 • KLM Nederland
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) NL
 • LYFT San Fransisco
 • Triodos Bank Zeist
 • Universiteit van Wageningen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Leban Rotterdam
 • Woonstad Rotterdam
 • Stichting Kunstimplantaat Rotterdam
 • Centraal Museum Utrecht
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Enschede
 • VGZ zorgverzekeraar Eindhoven
 • DSM Special projects Botlek
 • Rechtbank Rotterdam
 • Kraaijvanger en Urbis Architecten Rotterdam
 • WDKA Rotterdam
 • Vitra Design Weil am Rhein DL
 • Van der Valk Exclusive Gent BE
 • Van der valk Exclusive Zuidas Amsterdam
 • Van der Valk Exclusive Enschede
 • Art Company Eindhoven
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis 's Hertogenbosch
 • Ahrend NL/ BE / UAE
 • Galeries Lafayette Paris
 • Steps NL / BE
 • Men at Work NL / BE
 • Gemeente Rotterdam
 • The Frozen Fountain Amsterdam
 • Hogeschool Rotterdam, EMI
 • Marc Poldermans, Berg en Dal
 • Ulrike Quade Company, Amsterdam
 • India Mahdavi, Paris

/Collections

 • Collectie Ministerie van Buitenlandse zaken
 • Collectie Rabobank Brabant
 • Collectie Triodos Bank Nederland
 • Collectie Vitra Design Museum
 • Collectie Bibliotheek Universiteit Osnabrück
 • Collectie Fondation Michelangelo Geneva
 • Collectie Missoni Milaan
 • Collectie Centraal Museum Utrecht

/Shows

 • S.M.A.K Gent BE
 • Atelier Neerlandais, Nederlandse Ambassade Parijs FR
 • Centraal Museum Utrecht
 • Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam
 • Museum Rotterdam
 • Museum Hilversum
 • Van Abbe Museum Eindhoven
 • Kunsthal Rotterdam
 • Museum IJsselstein
 • Vitra Haus Weil am Rhein DL
 • Gallery Untitled Rotterdam
 • The Frozen Fountain Amsterdam
 • Gallery HOMMES Rotterdam
 • NL=US gallery Rotterdam
 • Retort Art Gallery Amsterdam
 • Droog Design Amsterdam
 • Grand Palais Paris FR
 • 21_21 Design Tokyo JP
 • Ampelhaus Oranienbaum DE
 • Ahrend St.Oedenrode
 • WOTH Den Haag
 • Here and There: Chiang Mai Design Week, Bangkok Design Week THA
 • HOMO FABER Venice IT

/Agent - Retail

 • Art Company Eindhoven
 • The Frozen Fountain Amsterdam
 • The Frozen Fountain , Tokyo
 • Marc Poldermans Berg en Dal
 • Brandpunt Breda
 • Nieuw Charlois Rotterdam
 • Depot Rotterdam
 • Amazing Crocodile Berlijn
 • Textiel Museum Tilburg

/Fairs

 • This Art Fair Amsterdam 2017
 • Art The Hague 2017, 2015
 • Ventura Future Milaan 2019
 • Dutch Design Week Eindhoven 2021, 2010. 2009
 • Moskou Design Week 2010
 • Maison & Objet Paris 2012, with Petite Friture 2017, with Duistt 2020, Marc Poldermans 2022
 • Object Rotterdam 2020, 2018, 2017, 2013. 2012, 2011
 • Woonbeurs Amsterdam 2010, 2011
 • IMM Cologne 2014
 • Bangkok Design Week 2017
 • London Design Week 2017
 • Ventura Lambrate Milaan 2017, 2015 , 2014
 • Chiang Mai Design Week 2016
 • RAW Artfair Rotterdam 2014
 • Salone del Mobile, with Vitra 2018, with Duistt 2020
 • Ventura Index Dubai 2019

/Collaborations

 • Ulrike Quade Company
 • Foundation Michelangelo Geneva SW
 • Organisation in Design Utrecht
 • ICK Amsterdam
 • Marc Poldermans Nijmegen
 • Petite Friture Paris
 • Ahrend NL / BE / UAE
 • Vitra Weil am Rhein DE
 • India Mahdavi Paris
 • Yksi Eindhoven
 • Max Mara Milaan
 • Rosenthal Gmbh Selb DE
 • Studio Pepe Milaan
 • DROOG Design Amsterdam
 • MOOOI Breda
 • Marcel Wanders Studio Amsterdam
 • Thomas Eijk Oost Nijkerk
 • Cappellini Milaan

/Funding - Awards

 • Creative Industry Fund NL
 • Mondriaan Fonds
 • Stichting DOEN
 • Woonstad Rotterdam
 • VSB Fonds
 • Stichting Kick Rotterdam
 • Dutch Design Award 2013
 • Charlois Speciaal 2016
 • Dutch Embassy Berlin, Bangkok, Milano
 • Droom en Daad Rotterdam
 • Kunstloc Brabant Impulsgelden 2016
 • Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
 • Dienst Kunst & Cultuur Rotterdam

/Curator / board / founder

 • Nieuw Charlois, Rotterdam - founder - curator
 • De Aanschouw, Rotterdam - curator
 • DNA Charlois / Handwerkplaats, Rotterdam - founder
 • Stichting Kunstimplantaat, Rotterdam - founder
 • Bcademie, Rotterdam - tutor
 • Stichting Christian Weißenfels, Rotterdam - Ipihan - board member